مصرف سوخت پراید

تقویت کننده موتور پراید

برای تقویت موتور پراید راه های زیادی هست که یکی از این راه ها به شرح زیر می باشد : مراحل تقویت موتور پراید ریمپ برای بهینه سازی نرم افزار موجود روی ECU خودرو...