راههای كم كردن مصرف سوخت پژو پارس

راههای كم كردن مصرف سوخت پژو پارس

برنامه ریزی سفر خود را برنامه ریزی کنید. در صورت امکان از تردد در زمان های شلوغ و ترافیک خودداری کنید. برنامه ریزی وسایل برقی را خاموش کنید وسایل برقی مانند کولر یا گرم...