پستهای اینستاگرام بخش اول پتروتکس آلمان بهترین محلول و مکمل تقویت موتور خودرو

Petrotex

⛽محلول آلمانی تقویت موتور خودرو
⚡پتروتکس آلمان
😱پاککککککک کننننننننده مسیر سوخت رسانی بدوووووووون نیاز به تعمیرکار✅
😱تمییییززز کنننددده انژکتور بدوووووون نیاز به تعمیرکار✅
😱افزاییییییش شتاب بدون نیااااز به فشار زیاد روی خودروووو✅
🎫قیمت با تخفیف ویژه
با پتروتکس به جاده🛣 سلام کنید….
یک محصول اصیل با کیفیت جهانی
جهت مشاوره و خرید با ما تماس بگیرید
☎️۰۲۱۲۲۰۱۱۰۴۶
☎️۰۹۳۶۲۷۴۴۷۴۷
قیمت استثنایی همراه با کیفیت بی رقیب
⛽🛢⛽🛢⛽🛢⛽🛢⛽🛢⛽🛢⛽

Petrotex

⛽محلول آلمانی تقویت موتور خودرو
⚡پتروتکس آلمان
😱پاککککککک کننننننننده مسیر سوخت رسانی بدوووووووون نیاز به تعمیرکار✅
😱تمییییززز کنننددده انژکتور بدوووووون نیاز به تعمیرکار✅
😱افزاییییییش شتاب بدون نیااااز به فشار زیاد روی خودروووو✅
🎫قیمت با تخفیف ویژه
با پتروتکس به جاده🛣 سلام کنید….
یک محصول اصیل با کیفیت جهانی
جهت مشاوره و خرید با ما تماس بگیرید
☎️۰۲۱۲۲۰۱۱۰۴۶
☎️۰۹۳۶۲۷۴۴۷۴۷
قیمت استثنایی همراه با کیفیت بی رقیب
⛽🛢⛽🛢⛽🛢⛽🛢⛽🛢⛽🛢⛽

Petrotex

⛽محلول آلمانی تقویت موتور خودرو
⚡پتروتکس آلمان
😱پاککککککک کننننننننده مسیر سوخت رسانی بدوووووووون نیاز به تعمیرکار✅
😱تمییییززز کنننددده انژکتور بدوووووون نیاز به تعمیرکار✅
😱افزاییییییش شتاب بدون نیااااز به فشار زیاد روی خودروووو✅
🎫قیمت با تخفیف ویژه
با پتروتکس به جاده🛣 سلام کنید….
یک محصول اصیل با کیفیت جهانی
جهت مشاوره و خرید با ما تماس بگیرید
☎️۰۲۱۲۲۰۱۱۰۴۶
☎️۰۹۳۶۲۷۴۴۷۴۷
قیمت استثنایی همراه با کیفیت بی رقیب
⛽🛢⛽🛢⛽🛢⛽🛢⛽🛢⛽🛢⛽

داستان زندگی خودرو پراید

🚗⏳⌛⌛⏳🚗
📑داستان پراید
خاطره بازی با پراید
خیلی از ما با این ماشین خاطره داریم
پراید برای خیلی ها یادآور خاطرات شیرینی🥳 از لحظات زندگی شون هست
ماشین عروسی یا اولین ماشینی که خریدند و باهاش رانندگی یاد گرفتند
این ماشین زمان ژیان و پیکان و پی کی برای خودش کلاس خاصی 🤠داشت
تو چند تا اسلاید داستان 📄پراید را براتون تعریف می کنیم
برای اینکه بتوانید رانندگی جذابی با پرایدتون داشته باشید حتما با ما تماس بگیرید
☎️۰۲۱۲۲۰۱۱۰۴۶
☎️۰۲۱۸۶۰۷۲۱۹۳
☎️۰۹۳۶۲۷۴۴۷۴۷
🎐با یه قوطی پتروتکس و یه ماشین پراید باز هم می توانید خاطره بازی کنید

سیر تحول خودرو پراید

🚗⏳⌛⌛⏳🚗
📑داستان پراید
خاطره بازی با پراید
خیلی از ما با این ماشین خاطره داریم
پراید برای خیلی ها یادآور خاطرات شیرینی🥳 از لحظات زندگی شون هست
ماشین عروسی یا اولین ماشینی که خریدند و باهاش رانندگی یاد گرفتند
این ماشین زمان ژیان و پیکان و پی کی برای خودش کلاس خاصی 🤠داشت
تو چند تا اسلاید داستان 📄پراید را براتون تعریف می کنیم
برای اینکه بتوانید رانندگی جذابی با پرایدتون داشته باشید حتما با ما تماس بگیرید
☎️۰۲۱۲۲۰۱۱۰۴۶
☎️۰۲۱۸۶۰۷۲۱۹۳
☎️۰۹۳۶۲۷۴۴۷۴۷
🎐با یه قوطی پتروتکس و یه ماشین پراید باز هم می توانید خاطره بازی کنید

تغییرات و تحولات خودرو پراید در طول سالها

🚗⏳⌛⌛⏳🚗
📑داستان پراید
خاطره بازی با پراید
خیلی از ما با این ماشین خاطره داریم
پراید برای خیلی ها یادآور خاطرات شیرینی🥳 از لحظات زندگی شون هست
ماشین عروسی یا اولین ماشینی که خریدند و باهاش رانندگی یاد گرفتند
این ماشین زمان ژیان و پیکان و پی کی برای خودش کلاس خاصی 🤠داشت
تو چند تا اسلاید داستان 📄پراید را براتون تعریف می کنیم
برای اینکه بتوانید رانندگی جذابی با پرایدتون داشته باشید حتما با ما تماس بگیرید
☎️۰۲۱۲۲۰۱۱۰۴۶
☎️۰۲۱۸۶۰۷۲۱۹۳
☎️۰۹۳۶۲۷۴۴۷۴۷
🎐با یه قوطی پتروتکس و یه ماشین پراید باز هم می توانید خاطره بازی کنید

پراید و داستان زندگی اش

🚗⏳⌛⌛⏳🚗
📑داستان پراید
خاطره بازی با پراید
خیلی از ما با این ماشین خاطره داریم
پراید برای خیلی ها یادآور خاطرات شیرینی🥳 از لحظات زندگی شون هست
ماشین عروسی یا اولین ماشینی که خریدند و باهاش رانندگی یاد گرفتند
این ماشین زمان ژیان و پیکان و پی کی برای خودش کلاس خاصی 🤠داشت
تو چند تا اسلاید داستان 📄پراید را براتون تعریف می کنیم
برای اینکه بتوانید رانندگی جذابی با پرایدتون داشته باشید حتما با ما تماس بگیرید
☎️۰۲۱۲۲۰۱۱۰۴۶
☎️۰۲۱۸۶۰۷۲۱۹۳
☎️۰۹۳۶۲۷۴۴۷۴۷
🎐با یه قوطی پتروتکس و یه ماشین پراید باز هم می توانید خاطره بازی کنید

انتقال لیسانس خط تولید پراید به ایران

🚗⏳⌛⌛⏳🚗
📑داستان پراید
خاطره بازی با پراید
خیلی از ما با این ماشین خاطره داریم
پراید برای خیلی ها یادآور خاطرات شیرینی🥳 از لحظات زندگی شون هست
ماشین عروسی یا اولین ماشینی که خریدند و باهاش رانندگی یاد گرفتند
این ماشین زمان ژیان و پیکان و پی کی برای خودش کلاس خاصی 🤠داشت
تو چند تا اسلاید داستان 📄پراید را براتون تعریف می کنیم
برای اینکه بتوانید رانندگی جذابی با پرایدتون داشته باشید حتما با ما تماس بگیرید
☎️۰۲۱۲۲۰۱۱۰۴۶
☎️۰۲۱۸۶۰۷۲۱۹۳
☎️۰۹۳۶۲۷۴۴۷۴۷
🎐با یه قوطی پتروتکس و یه ماشین پراید باز هم می توانید خاطره بازی کنید

اولین پراید های هاچ بک در ایران

🚗⏳⌛⌛⏳🚗
📑داستان پراید
خاطره بازی با پراید
خیلی از ما با این ماشین خاطره داریم
پراید برای خیلی ها یادآور خاطرات شیرینی🥳 از لحظات زندگی شون هست
ماشین عروسی یا اولین ماشینی که خریدند و باهاش رانندگی یاد گرفتند
این ماشین زمان ژیان و پیکان و پی کی برای خودش کلاس خاصی 🤠داشت
تو چند تا اسلاید داستان 📄پراید را براتون تعریف می کنیم
برای اینکه بتوانید رانندگی جذابی با پرایدتون داشته باشید حتما با ما تماس بگیرید
☎️۰۲۱۲۲۰۱۱۰۴۶
☎️۰۲۱۸۶۰۷۲۱۹۳
☎️۰۹۳۶۲۷۴۴۷۴۷
🎐با یه قوطی پتروتکس و یه ماشین پراید باز هم می توانید خاطره بازی کنید

آخرین پراید تولید شده در ایران

🚗⏳⌛⌛⏳🚗
📑داستان پراید
خاطره بازی با پراید
خیلی از ما با این ماشین خاطره داریم
پراید برای خیلی ها یادآور خاطرات شیرینی🥳 از لحظات زندگی شون هست
ماشین عروسی یا اولین ماشینی که خریدند و باهاش رانندگی یاد گرفتند
این ماشین زمان ژیان و پیکان و پی کی برای خودش کلاس خاصی 🤠داشت
تو چند تا اسلاید داستان 📄پراید را براتون تعریف می کنیم
برای اینکه بتوانید رانندگی جذابی با پرایدتون داشته باشید حتما با ما تماس بگیرید
☎️۰۲۱۲۲۰۱۱۰۴۶
☎️۰۲۱۸۶۰۷۲۱۹۳
☎️۰۹۳۶۲۷۴۴۷۴۷
🎐با یه قوطی پتروتکس و یه ماشین پراید باز هم می توانید خاطره بازی کنید

پاک کردن دوده ها از داخل سیلندر و تمیز کردن موتور خودرو

🛣 سلام به جاده با پتروتکس آلمان 🛣
⛽تقویت کننده آلمانی موتور خودرو به قیمت سال ۹۸
💰قیمت استثنایی و ترکیب جادویی قوطی سوپر میکس ۲۰۲۰ پتروتکس با تخفیف ویژه
🎫پاک کننده قطعی سیستم سوخت رسانی و تمیز کننده دوده و رسوب سیلندر و پیستون در تمام خودروها
✅کاهش قطعی آلایندگی خودرو
✅افزایش طول عمر موتور
✅کاهش مصرف سوخت
✅کاهش قطعی تردد به تعمیرگاه در دوران کرونا
✳صد در صد تضمینی
استفاده از یک محصول با کیفیت و دارای تاییدیه👍 به خودرو🚘🚙 شما این امکان را می دهد که حداکثر توانش را در اختیار شما قرار دهد
با پتروتکس به جاده🛣 سلام کنید….
یک محصول اصیل با کیفیت جهانی
جهت مشاوره و خرید با ما تماس بگیرید
☎️۰۲۱۲۲۰۱۱۰۴۶
☎️۰۹۳۶۲۷۴۴۷۴۷
قیمت استثنایی همراه با کیفیت بی رقیب
⛽🛢⛽🛢⛽🛢⛽🛢⛽🛢⛽

تمیز کردن سیلند و موتور خودرو و افزایش قدرت موتور

🛣 سلام به جاده با پتروتکس آلمان 🛣
⛽تقویت کننده آلمانی موتور خودرو به قیمت سال ۹۸
💰قیمت استثنایی و ترکیب جادویی قوطی سوپر میکس ۲۰۲۰ پتروتکس با تخفیف ویژه
🎫پاک کننده قطعی سیستم سوخت رسانی و تمیز کننده دوده و رسوب سیلندر و پیستون در تمام خودروها
✅کاهش قطعی آلایندگی خودرو
✅افزایش طول عمر موتور
✅کاهش مصرف سوخت
✅کاهش قطعی تردد به تعمیرگاه در دوران کرونا
✳صد در صد تضمینی
استفاده از یک محصول با کیفیت و دارای تاییدیه👍 به خودرو🚘🚙 شما این امکان را می دهد که حداکثر توانش را در اختیار شما قرار دهد
با پتروتکس به جاده🛣 سلام کنید….
یک محصول اصیل با کیفیت جهانی
جهت مشاوره و خرید با ما تماس بگیرید
☎️۰۲۱۲۲۰۱۱۰۴۶
☎️۰۹۳۶۲۷۴۴۷۴۷
قیمت استثنایی همراه با کیفیت بی رقیب
⛽🛢⛽🛢⛽🛢⛽🛢⛽🛢⛽

مسابقات فرمول یک

💥💥💥🎋🎋🎋💥💥💥
پتروتکس آلمان
مسابقات فرمول یک🏎🏎🏎 طرفداران زیادی 👥👥در سراسر جهان دارد که همه ساله این مسابقات را پیگیری می کنند
در اینجا تیم پتروتکس سریعترین رانندگان این رشته پرطرفدار را به شما معرفی می کند
♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️
فروش ویژه و استثنایی ۵۰ درصدی 🎊🎊
به فروشگاه ما در سایت پتروتکس مراجعه نمایید و از تخفیفات ویژه 👍👍و آفرهای اقتصادی و استثنایی🌟🌟 بهرمند شوید
در دوران کرونا سلامت خودرو 🚗🚙شما بسیار مهم است . با حفظ سلامت خودرو از تردد غیر ضروری به تعمیرگاه و مراکز شلوغ اجتناب نمایید.
ما با ارائه محصول دارای اصالت ضامن سلامتی موتور خودرو شما خواهیم بود ♻️♻️
تحت لیسانس آلمان🇩🇪🇩🇪
✅برای اولین بار در ایران✅
تولید کننده انواع اکتان بوستر 💥💥و تمیز کننده انژکتور ⚡⚡
مخصوص خودرو شما 🚕🚗🚚🚑🚔🚒
مکمل بنزین ⛽⛽ آلمانی پتروتکس
تایید شده توسط مجهزترین 🏢آزمایشگاه های اروپا
@petrotexiran
@petrotexiran
🎶🎶ایرادات خودرو که با پتروتکس آلمان میتونه برطرف بشه:
✔️کاهش آلایندگی خودرو
✔️لرزش موتور
✔️سر و صدای موتور
✔️لگد زدن های ریز موتور
✔️ضربه زدن موتور
✔️بعضی ریپل زدن ها که ناشی از سوخت رسانی ناقص است
✔️افزایش شتاب موتور به اندازه موتور نزدیک به صفر
هنگام خرید به برچسب اصالت محصول دقت کنید💯💯

آیرتون سنا راننده مسابقات فرمول یک

💥💥💥🎋🎋🎋💥💥💥
پتروتکس آلمان
مسابقات فرمول یک🏎🏎🏎 طرفداران زیادی 👥👥در سراسر جهان دارد که همه ساله این مسابقات را پیگیری می کنند
در اینجا تیم پتروتکس سریعترین رانندگان این رشته پرطرفدار را به شما معرفی می کند
♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️
فروش ویژه و استثنایی ۵۰ درصدی 🎊🎊
به فروشگاه ما در سایت پتروتکس مراجعه نمایید و از تخفیفات ویژه 👍👍و آفرهای اقتصادی و استثنایی🌟🌟 بهرمند شوید
در دوران کرونا سلامت خودرو 🚗🚙شما بسیار مهم است . با حفظ سلامت خودرو از تردد غیر ضروری به تعمیرگاه و مراکز شلوغ اجتناب نمایید.
ما با ارائه محصول دارای اصالت ضامن سلامتی موتور خودرو شما خواهیم بود ♻️♻️
تحت لیسانس آلمان🇩🇪🇩🇪
✅برای اولین بار در ایران✅
تولید کننده انواع اکتان بوستر 💥💥و تمیز کننده انژکتور ⚡⚡
مخصوص خودرو شما 🚕🚗🚚🚑🚔🚒
مکمل بنزین ⛽⛽ آلمانی پتروتکس
تایید شده توسط مجهزترین 🏢آزمایشگاه های اروپا
@petrotexiran
@petrotexiran
🎶🎶ایرادات خودرو که با پتروتکس آلمان میتونه برطرف بشه:
✔️کاهش آلایندگی خودرو
✔️لرزش موتور
✔️سر و صدای موتور
✔️لگد زدن های ریز موتور
✔️ضربه زدن موتور
✔️بعضی ریپل زدن ها که ناشی از سوخت رسانی ناقص است
✔️افزایش شتاب موتور به اندازه موتور نزدیک به صفر
هنگام خرید به برچسب اصالت محصول دقت کنید💯💯

مایکل شوماخر راننده مسابقات فرمول یک

💥💥💥🎋🎋🎋💥💥💥
پتروتکس آلمان
مسابقات فرمول یک🏎🏎🏎 طرفداران زیادی 👥👥در سراسر جهان دارد که همه ساله این مسابقات را پیگیری می کنند
در اینجا تیم پتروتکس سریعترین رانندگان این رشته پرطرفدار را به شما معرفی می کند
♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️
فروش ویژه و استثنایی ۵۰ درصدی 🎊🎊
به فروشگاه ما در سایت پتروتکس مراجعه نمایید و از تخفیفات ویژه 👍👍و آفرهای اقتصادی و استثنایی🌟🌟 بهرمند شوید
در دوران کرونا سلامت خودرو 🚗🚙شما بسیار مهم است . با حفظ سلامت خودرو از تردد غیر ضروری به تعمیرگاه و مراکز شلوغ اجتناب نمایید.
ما با ارائه محصول دارای اصالت ضامن سلامتی موتور خودرو شما خواهیم بود ♻️♻️
تحت لیسانس آلمان🇩🇪🇩🇪
✅برای اولین بار در ایران✅
تولید کننده انواع اکتان بوستر 💥💥و تمیز کننده انژکتور ⚡⚡
مخصوص خودرو شما 🚕🚗🚚🚑🚔🚒
مکمل بنزین ⛽⛽ آلمانی پتروتکس
تایید شده توسط مجهزترین 🏢آزمایشگاه های اروپا
@petrotexiran
@petrotexiran
🎶🎶ایرادات خودرو که با پتروتکس آلمان میتونه برطرف بشه:
✔️کاهش آلایندگی خودرو
✔️لرزش موتور
✔️سر و صدای موتور
✔️لگد زدن های ریز موتور
✔️ضربه زدن موتور
✔️بعضی ریپل زدن ها که ناشی از سوخت رسانی ناقص است
✔️افزایش شتاب موتور به اندازه موتور نزدیک به صفر
هنگام خرید به برچسب اصالت محصول دقت کنید💯💯

لوییس همیلتون راننده مسابقات فرمول یک

💥💥💥🎋🎋🎋💥💥💥
پتروتکس آلمان
مسابقات فرمول یک🏎🏎🏎 طرفداران زیادی 👥👥در سراسر جهان دارد که همه ساله این مسابقات را پیگیری می کنند
در اینجا تیم پتروتکس سریعترین رانندگان این رشته پرطرفدار را به شما معرفی می کند
♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️
فروش ویژه و استثنایی ۵۰ درصدی 🎊🎊
به فروشگاه ما در سایت پتروتکس مراجعه نمایید و از تخفیفات ویژه 👍👍و آفرهای اقتصادی و استثنایی🌟🌟 بهرمند شوید
در دوران کرونا سلامت خودرو 🚗🚙شما بسیار مهم است . با حفظ سلامت خودرو از تردد غیر ضروری به تعمیرگاه و مراکز شلوغ اجتناب نمایید.
ما با ارائه محصول دارای اصالت ضامن سلامتی موتور خودرو شما خواهیم بود ♻️♻️
تحت لیسانس آلمان🇩🇪🇩🇪
✅برای اولین بار در ایران✅
تولید کننده انواع اکتان بوستر 💥💥و تمیز کننده انژکتور ⚡⚡
مخصوص خودرو شما 🚕🚗🚚🚑🚔🚒
مکمل بنزین ⛽⛽ آلمانی پتروتکس
تایید شده توسط مجهزترین 🏢آزمایشگاه های اروپا
@petrotexiran
@petrotexiran
🎶🎶ایرادات خودرو که با پتروتکس آلمان میتونه برطرف بشه:
✔️کاهش آلایندگی خودرو
✔️لرزش موتور
✔️سر و صدای موتور
✔️لگد زدن های ریز موتور
✔️ضربه زدن موتور
✔️بعضی ریپل زدن ها که ناشی از سوخت رسانی ناقص است
✔️افزایش شتاب موتور به اندازه موتور نزدیک به صفر
هنگام خرید به برچسب اصالت محصول دقت کنید💯💯

مکس ورشتپن راننده مسابقات فرمول یک

💥💥💥🎋🎋🎋💥💥💥
پتروتکس آلمان
مسابقات فرمول یک🏎🏎🏎 طرفداران زیادی 👥👥در سراسر جهان دارد که همه ساله این مسابقات را پیگیری می کنند
در اینجا تیم پتروتکس سریعترین رانندگان این رشته پرطرفدار را به شما معرفی می کند
♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️
فروش ویژه و استثنایی ۵۰ درصدی 🎊🎊
به فروشگاه ما در سایت پتروتکس مراجعه نمایید و از تخفیفات ویژه 👍👍و آفرهای اقتصادی و استثنایی🌟🌟 بهرمند شوید
در دوران کرونا سلامت خودرو 🚗🚙شما بسیار مهم است . با حفظ سلامت خودرو از تردد غیر ضروری به تعمیرگاه و مراکز شلوغ اجتناب نمایید.
ما با ارائه محصول دارای اصالت ضامن سلامتی موتور خودرو شما خواهیم بود ♻️♻️
تحت لیسانس آلمان🇩🇪🇩🇪
✅برای اولین بار در ایران✅
تولید کننده انواع اکتان بوستر 💥💥و تمیز کننده انژکتور ⚡⚡
مخصوص خودرو شما 🚕🚗🚚🚑🚔🚒
مکمل بنزین ⛽⛽ آلمانی پتروتکس
تایید شده توسط مجهزترین 🏢آزمایشگاه های اروپا
@petrotexiran
@petrotexiran
🎶🎶ایرادات خودرو که با پتروتکس آلمان میتونه برطرف بشه:
✔️کاهش آلایندگی خودرو
✔️لرزش موتور
✔️سر و صدای موتور
✔️لگد زدن های ریز موتور
✔️ضربه زدن موتور
✔️بعضی ریپل زدن ها که ناشی از سوخت رسانی ناقص است
✔️افزایش شتاب موتور به اندازه موتور نزدیک به صفر
هنگام خرید به برچسب اصالت محصول دقت کنید💯💯

فرناندو آلونسو راننده مسابقات فرمول یک

💥💥💥🎋🎋🎋💥💥💥
پتروتکس آلمان
مسابقات فرمول یک🏎🏎🏎 طرفداران زیادی 👥👥در سراسر جهان دارد که همه ساله این مسابقات را پیگیری می کنند
در اینجا تیم پتروتکس سریعترین رانندگان این رشته پرطرفدار را به شما معرفی می کند
♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️
فروش ویژه و استثنایی ۵۰ درصدی 🎊🎊
به فروشگاه ما در سایت پتروتکس مراجعه نمایید و از تخفیفات ویژه 👍👍و آفرهای اقتصادی و استثنایی🌟🌟 بهرمند شوید
در دوران کرونا سلامت خودرو 🚗🚙شما بسیار مهم است . با حفظ سلامت خودرو از تردد غیر ضروری به تعمیرگاه و مراکز شلوغ اجتناب نمایید.
ما با ارائه محصول دارای اصالت ضامن سلامتی موتور خودرو شما خواهیم بود ♻️♻️
تحت لیسانس آلمان🇩🇪🇩🇪
✅برای اولین بار در ایران✅
تولید کننده انواع اکتان بوستر 💥💥و تمیز کننده انژکتور ⚡⚡
مخصوص خودرو شما 🚕🚗🚚🚑🚔🚒
مکمل بنزین ⛽⛽ آلمانی پتروتکس
تایید شده توسط مجهزترین 🏢آزمایشگاه های اروپا
@petrotexiran
@petrotexiran
🎶🎶ایرادات خودرو که با پتروتکس آلمان میتونه برطرف بشه:
✔️کاهش آلایندگی خودرو
✔️لرزش موتور
✔️سر و صدای موتور
✔️لگد زدن های ریز موتور
✔️ضربه زدن موتور
✔️بعضی ریپل زدن ها که ناشی از سوخت رسانی ناقص است
✔️افزایش شتاب موتور به اندازه موتور نزدیک به صفر
هنگام خرید به برچسب اصالت محصول دقت کنید💯💯

تقویت خودرو در حد یک خودرو فرمول یک

💥💥💥🎋🎋🎋💥💥💥
پتروتکس آلمان
مسابقات فرمول یک🏎🏎🏎 طرفداران زیادی 👥👥در سراسر جهان دارد که همه ساله این مسابقات را پیگیری می کنند
در اینجا تیم پتروتکس سریعترین رانندگان این رشته پرطرفدار را به شما معرفی می کند
♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️
فروش ویژه و استثنایی ۵۰ درصدی 🎊🎊
به فروشگاه ما در سایت پتروتکس مراجعه نمایید و از تخفیفات ویژه 👍👍و آفرهای اقتصادی و استثنایی🌟🌟 بهرمند شوید
در دوران کرونا سلامت خودرو 🚗🚙شما بسیار مهم است . با حفظ سلامت خودرو از تردد غیر ضروری به تعمیرگاه و مراکز شلوغ اجتناب نمایید.
ما با ارائه محصول دارای اصالت ضامن سلامتی موتور خودرو شما خواهیم بود ♻️♻️
تحت لیسانس آلمان🇩🇪🇩🇪
✅برای اولین بار در ایران✅
تولید کننده انواع اکتان بوستر 💥💥و تمیز کننده انژکتور ⚡⚡
مخصوص خودرو شما 🚕🚗🚚🚑🚔🚒
مکمل بنزین ⛽⛽ آلمانی پتروتکس
تایید شده توسط مجهزترین 🏢آزمایشگاه های اروپا
@petrotexiran
@petrotexiran
🎶🎶ایرادات خودرو که با پتروتکس آلمان میتونه برطرف بشه:
✔️کاهش آلایندگی خودرو
✔️لرزش موتور
✔️سر و صدای موتور
✔️لگد زدن های ریز موتور
✔️ضربه زدن موتور
✔️بعضی ریپل زدن ها که ناشی از سوخت رسانی ناقص است
✔️افزایش شتاب موتور به اندازه موتور نزدیک به صفر
هنگام خرید به برچسب اصالت محصول دقت کنید💯💯

پتروتکس آلمان محلول تقویت خودرو دو منظوره

💥💥💥🎋🎋🎋💥💥💥
پتروتکس آلمان
🎊🎊فروش ویژه با حدود ۵۰ درصد تخفیف🎊🎊
تمیز کننده انژکتور آلمانی به همراه اکتان بوستر رایگان
✅کاهش قطعی آلایندگی خودرو
✅کاهش قطعی مصرف سوخت
✅افزایش طول عمر موتور
✅کاهش قطعی تردد به تعمیرگاه در دوران کرونا
✅حفظ سلامت همزمان خودرو و مالک خودرو
✳صد در صد تضمینی
مکمل سوخت دومنظوره ⛽⛽
مخصوص خودرو شما🚙🚗🚕
تمیز کننده انژکتور و اکتان بوستر آلمانی
مخصوص خانواده پراید و تیبا
مخصوص خانواده پژو و سمند
مخصوص خانواده خودروهای وارداتی
مخصوص سایر خودروها
تحت لیسانس کشور آلمان🇩🇪🇩🇪
تولید کننده انواع اکتان بوستر 💥💥و تمیز کننده انژکتور ⚡
مکمل میکس بنزین ⛽⛽ آلمانی پتروتکس
تایید شده توسط مجهزترین 🏢آزمایشگاه های اروپا
@petrotexiran
@petrotexiran
با پتروتکس قدرت و شتاب🌪🌪 جدیدی را تجربه کنید
هنگام خرید به برچسب اصالت محصول دقت کنید💯💯

فرناندو آلونسو راننده مسابقات فرمول یک

💥💥💥🎋🎋🎋💥💥💥
پتروتکس آلمان
مسابقات فرمول یک🏎🏎🏎 طرفداران زیادی 👥👥در سراسر جهان دارد که همه ساله این مسابقات را پیگیری می کنند
در اینجا تیم پتروتکس سریعترین رانندگان این رشته پرطرفدار را به شما معرفی می کند
♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️
فروش ویژه و استثنایی ۵۰ درصدی 🎊🎊
به فروشگاه ما در سایت پتروتکس مراجعه نمایید و از تخفیفات ویژه 👍👍و آفرهای اقتصادی و استثنایی🌟🌟 بهرمند شوید
در دوران کرونا سلامت خودرو 🚗🚙شما بسیار مهم است . با حفظ سلامت خودرو از تردد غیر ضروری به تعمیرگاه و مراکز شلوغ اجتناب نمایید.
ما با ارائه محصول دارای اصالت ضامن سلامتی موتور خودرو شما خواهیم بود ♻️♻️
تحت لیسانس آلمان🇩🇪🇩🇪
✅برای اولین بار در ایران✅
تولید کننده انواع اکتان بوستر 💥💥و تمیز کننده انژکتور ⚡⚡
مخصوص خودرو شما 🚕🚗🚚🚑🚔🚒
مکمل بنزین ⛽⛽ آلمانی پتروتکس
تایید شده توسط مجهزترین 🏢آزمایشگاه های اروپا
🎉🎉🎉جشنواره فروش تا پایان مرداد ماه با قیمت استثنایی
@petrotexiran
@petrotexiran
🎶🎶ایرادات خودرو که با پتروتکس آلمان میتونه برطرف بشه:
✔️کاهش آلایندگی خودرو
✔️لرزش موتور
✔️سر و صدای موتور
✔️لگد زدن های ریز موتور
✔️ضربه زدن موتور
✔️بعضی ریپل زدن ها که ناشی از سوخت رسانی ناقص است
✔️افزایش شتاب موتور به اندازه موتور نزدیک به صفر
هنگام خرید به برچسب اصالت محصول دقت کنید💯💯

پتروتکس آلمان

💥💥💥🎋🎋🎋💥💥💥
پتروتکس آلمان
🎊🎊فروش ویژه با حدود ۵۰ درصد تخفیف🎊🎊
✅کاهش قطعی آلایندگی خودرو
✅افزایش طول عمر موتور
✅کاهش مصرف سوخت
✅کاهش قطعی تردد به تعمیرگاه در دوران کرونا
✅حفظ سلامت همزمان خودرو و مالک خودرو
✳صد در صد تضمینی
مکمل سوخت دومنظوره ⛽⛽
مخصوص خودرو شما🚙🚗🚕
اکتان بوستر و تمیز کننده انژکتور آلمانی
تحت لیسانس کشور آلمان🇩🇪🇩🇪
تولید کننده انواع اکتان بوستر 💥💥و تمیز کننده انژکتور ⚡
مکمل میکس بنزین ⛽⛽ آلمانی پتروتکس
تایید شده توسط مجهزترین 🏢آزمایشگاه های اروپا
@petrotexiran
@petrotexiran
با پتروتکس قدرت و شتاب🌪🌪 جدیدی را تجربه کنید
هنگام خرید به برچسب اصالت محصول دقت کنید💯💯

کم کردن مصرف سوخت و کم کردن میزان آلودگی خودرو

💥💥💥🎋🎋🎋💥💥💥
پتروتکس آلمان
🎊🎊فروش ویژه با حدود ۵۰ درصد تخفیف🎊🎊
✅کاهش قطعی آلایندگی خودرو
✅افزایش طول عمر موتور
✅کاهش مصرف سوخت
✅کاهش قطعی تردد به تعمیرگاه در دوران کرونا
✅حفظ سلامت همزمان خودرو و مالک خودرو
✳صد در صد تضمینی
مکمل سوخت دومنظوره ⛽⛽
مخصوص خودرو شما🚙🚗🚕
اکتان بوستر و تمیز کننده انژکتور آلمانی
تحت لیسانس کشور آلمان🇩🇪🇩🇪
تولید کننده انواع اکتان بوستر 💥💥و تمیز کننده انژکتور ⚡
مکمل میکس بنزین ⛽⛽ آلمانی پتروتکس
تایید شده توسط مجهزترین 🏢آزمایشگاه های اروپا
@petrotexiran
@petrotexiran
با پتروتکس قدرت و شتاب🌪🌪 جدیدی را تجربه کنید
هنگام خرید به برچسب اصالت محصول دقت کنید💯💯

تقویت موتور خودرو با پتروتکس آلمان

💥💥💥🎋🎋🎋💥💥💥
پتروتکس آلمان
🎊🎊فروش ویژه با حدود ۵۰ درصد تخفیف🎊🎊
✅کاهش قطعی آلایندگی خودرو
✅افزایش طول عمر موتور
✅کاهش مصرف سوخت
✅کاهش قطعی تردد به تعمیرگاه در دوران کرونا
✅حفظ سلامت همزمان خودرو و مالک خودرو
✳صد در صد تضمینی
مکمل سوخت دومنظوره ⛽⛽
مخصوص خودرو شما🚙🚗🚕
اکتان بوستر و تمیز کننده انژکتور آلمانی
تحت لیسانس کشور آلمان🇩🇪🇩🇪
تولید کننده انواع اکتان بوستر 💥💥و تمیز کننده انژکتور ⚡
مکمل میکس بنزین ⛽⛽ آلمانی پتروتکس
تایید شده توسط مجهزترین 🏢آزمایشگاه های اروپا
@petrotexiran
@petrotexiran
با پتروتکس قدرت و شتاب🌪🌪 جدیدی را تجربه کنید
هنگام خرید به برچسب اصالت محصول دقت کنید💯💯

پتروتکس

💥💥💥🎋🎋🎋💥💥💥
پتروتکس آلمان
🎊🎊فروش ویژه با حدود ۵۰ درصد تخفیف🎊🎊
✅کاهش قطعی آلایندگی خودرو
✅افزایش طول عمر موتور
✅کاهش مصرف سوخت
✅کاهش قطعی تردد به تعمیرگاه در دوران کرونا
✅حفظ سلامت همزمان خودرو و مالک خودرو
✳صد در صد تضمینی
مکمل سوخت دومنظوره ⛽⛽
مخصوص خودرو شما🚙🚗🚕
اکتان بوستر و تمیز کننده انژکتور آلمانی
تحت لیسانس کشور آلمان🇩🇪🇩🇪
تولید کننده انواع اکتان بوستر 💥💥و تمیز کننده انژکتور ⚡
مکمل میکس بنزین ⛽⛽ آلمانی پتروتکس
تایید شده توسط مجهزترین 🏢آزمایشگاه های اروپا
@petrotexiran
@petrotexiran
با پتروتکس قدرت و شتاب🌪🌪 جدیدی را تجربه کنید
هنگام خرید به برچسب اصالت محصول دقت کنید💯💯

قهرمانی های همیلتون راننده مسابقات فرمول یک

🛣🛣🛣🚘🚘🚘🛣🛣🛣
🌟پتروتکس آلمان🌟
✳با پتروتکس همیشه قهرمان باشید🎊
تجربه شتاب فرمول یک 🏎🏎 با پتروتکس آلمان
📝زندگینامه📝
لوئیز کارل دیویدسون همیلتون
متولد ۷ ژانویه ۱۹۸۵، رانندهٔ بریتانیایی🇬🇧🇬🇧 مسابقات فرمول یک 🏎قهرمانی جهان از تیم مرسدس ای‌ام‌جی پتروناس است
همیلتون با شش عنوان قهرمانی🏆🏆 فرمول یک قهرمانی جهان، اغلب به عنوان بهترین راننده نسل خود🎫 و یکی از بهترین راننده‌های تاریخ این رشته شناخته می‌شود
این راننده افسانه ای 🎏نخستین قهرمانی خود در فرمول یک را در سال ۲۰۰۸ و با تیم مک لارن به دست آورد
او سپس به تیم مرسدس رفت و در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ برای دو سال متوالی قهرمان فرمول یک 🤴🤴شد
او این قهرمانی‌های متوالی را در سال‌های ۲۰۱۷، ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ 🛣هم ادامه داد
او یکی از موفق‌ترین راننده‌های تاریخ فرمول یک است؛ او با ۶ عنوان قهرمانی فرمول یک قهرمانی جهان، در رده دوم🥈 موفق‌ترین رانندگان این مسابقات قرار دارد
او هم‌ چنین با کسب ۸۶ پیروزی در مسابقات جایزه بزرگ و کسب ۱۵۳ سکو، در رده دوم🥈 برترین راننده‌های تاریخ قرار دارد
همیلتون هم‌اکنون رکورد دار🎫 بیش‌ترین امتیاز دوران حرفه‌ای (۳۴۳۱)،🎫 بیش‌ترین پیروزی تعیین خط (۹۰)، 🎫بیش‌ترین گرند اسلم در طول یک فصل (۳) و کسب🎫 بیش‌ترین امتیاز در طول یک فصل (۴۱۳) است
منبع ویکی پدیا
🎗پتروتکس آلمان
تولید انواع اکتان بنزین و تمیز کننده انژکتور
هنگام خرید به برچسب اصالت محصول دقت کنید💯💯

تقویت موتور پرشیا

💥💥💥💭💭💭💥💥💥
پتروتکس آلمان
مکمل میکس سوخت مخصوص پژو پرشیا
🎋در ۳۰ ثانیه انژکتور ماشین خود را تمیز کنید و شتاب بیشتری را تجربه کنید
✅پنج ثانیه باز کردن در باک خودرو
✅پنج ثانیه باز کردن در قوطی پتروتکس
✅ده ثانیه خالی کردن مکمل در باک
✅پنج ثانیه بستن در باک
✅پنج ثانیه قرار دادن قوطی خالی در سطل بازیافت
به رانندگی خود ادامه دهید
تمیز کننده انژکتور کار خود را انجام خواهد داد
تحت لیسانس آلمان🇩🇪🇩🇪
تولید کننده انواع اکتان بوستر 💥💥و تمیز کننده انژکتور ⚡
مکمل میکس بنزین ⛽⛽ آلمانی پتروتکس
تایید شده توسط مجهزترین 🏢آزمایشگاه های اروپا
اکتان بوستر و تمیز کننده انژکتور مخصوص پژو پرشیا
@petrotexiran
@petrotexiran
با پتروتکس قدرت و شتاب🌪🌪 جدیدی را تجربه کنید
هنگام خرید به برچسب اصالت محصول دقت کنید💯💯

پتروتکس محلول تقویت موتور خودرو

💥💥💥💭💭💭💥💥💥
پتروتکس آلمان
مکمل دو منظوره بنزین
مخصوص خودروهای وارداتی
🎋در ۳۰ ثانیه انژکتور ماشین خود را تمیز کنید و با مکمل سوخت پتروتکس شتاب جدیدی را تجربه کنید
✅پنج ثانیه باز کردن در باک خودرو
✅پنج ثانیه باز کردن در قوطی پتروتکس
✅ده ثانیه خالی کردن مکمل در باک
✅پنج ثانیه بستن در باک
✅پنج ثانیه قراردادن قوطی خالی در سطل بازیافت
به رانندگی خود ادامه دهید
مکمل سوخت و تمیز کننده انژکتور کار خود را انجام خواهند داد
تحت لیسانس آلمان🇩🇪🇩🇪
تولید کننده انواع اکتان بوستر 💥💥و تمیز کننده انژکتور ⚡⚡
مکمل میکس بنزین ⛽⛽ آلمانی پتروتکس
تایید شده توسط مجهزترین 🏢آزمایشگاه های اروپا
اکتان بوستر و تمیز کننده انژکتور مخصوص خودروهای وارداتی
@petrotexiran
@petrotexiran
با پتروتکس قدرت و شتاب🌪🌪 جدیدی را تجربه کنید
هنگام خرید به برچسب اصالت محصول دقت کنید💯💯

پتروتکس بهترین مکمل برای پژو ۲۰۶

♻️♻️⛽⛽♻️♻️
بهترین مکمل بنزین برای پژو 206 چه خصوصیاتی باید داشته باشد ؟
پژو 206 در وضعیت محاسبه میانگین مصرف سوخت ترکیبی , از مصرف بنزین مطلوبی✅✅ برخوردار می باشد. اما در ایران که بنزین معمولا با عدد اکتان 87 به بازار عرضه می گردد این نوع بنزین , اختلاتی❌⭕❌ را در سیستم سوخت رسانی ایجاد می کند و باعث می شود احتراق ☄🔥 بطور کامل انجام نگیرد و پدیده اشتعال زود هنگام را موجب می شود.
به همین دلیل این احتراق ناقص موجب کوبش های ناگهانی 🚗🚕در موتور می شود که باعث افزایش مصرف سوخت⛽⛽ بنزین نیز می شود، گرچه پژو 206 با نصب سنسور ویژه knock Sensor سعی در رفع این مشکلات دارد , اما توجه داشته باشید که این تنها مشکل سیستم سوخت رسانی نمی باشد
ایراد دیگری که پیش می آید رسوبات باقی مانده از احتراق و همینطور دوده هایی است که روی شمع و سوزن انژکتور 🚏باقی می ماند و موجب گرفتگی و خفگی می شود
محصول میکس پتروتکس آلمان عدد اکتان بنزین شما را به مقدار قابل توجهی بالا خواهد برد و به مرز 96 خواهد رساند که این امر احتراق 🔥🔥کامل را موجب می شود و شتاب خودروی🚘🚘 شما را افزایش می دهد و همینطور به عنوان یک انژکتور شور قوی به طور معجزه آسایی تمام رسوبات و کثیفی ها را از انژکتور شما می زداید.
پس با اینکار از صرف هزینه های گزاف💰💰💰 جهت تعمیرات جلوگیری به عمل خواهید آورد.
@petrotexiran
@petrotexiran
با پتروتکس قدرت و شتاب🌪🌪 جدیدی را تجربه کنید
هنگام خرید به برچسب اصالت محصول دقت کنید💯💯

سلامت و افزایش طول عمر موتور خودرو سمند و تقویت موتور سمند

💥💥💥💭💭💭💥💥💥
پتروتکس
مکمل میکس سوخت سمند
🎋در ۳۰ ثانیه انژکتور ماشین خود را تمیز کنید
✅پنج ثانیه باز کردن در باک خودرو
✅پنج ثانیه باز کردن در قوطی پتروتکس
✅ده ثانیه خالی کردن مکمل در باک
✅پنج ثانیه بستن در باک
✅پنج ثانیه انداختن قوطی خالی در سطل زباله
به رانندگی خود ادامه دهید
تمیز کننده انژکتور کار خود را انجام خواهد داد
تحت لیسانس آلمان🇩🇪🇩🇪
تولید کننده انواع اکتان بوستر 💥💥و تمیز کننده انژکتور ⚡⚡
مکمل میکس بنزین ⛽⛽ آلمانی پتروتکس
تایید شده توسط مجهزترین 🏢آزمایشگاه های اروپا
اکتان بوستر و تمیز کننده انژکتور مخصوص سمند
@petrotexiran
@petrotexiran
با پتروتکس قدرت و شتاب🌪🌪 جدیدی را تجربه کنید
هنگام خرید به برچسب اصالت محصول دقت کنید💯💯

تقویت و بهبود عملکرد موتور پژو ۲۰۶ با پتروتکس

💥💥💥💭💭💭💥💥💥
پتروتکس
مکمل میکس سوخت پژو ۲۰۶ ، پرشیا ، پژو ۴۰۵
🎋در ۳۰ ثانیه انژکتور ماشین خود را تمیز کنید
✅پنج ثانیه باز کردن در باک خودرو
✅پنج ثانیه باز کردن در قوطی پتروتکس
✅ده ثانیه خالی کردن مکمل در باک
✅پنج ثانیه بستن در باک
✅پنج ثانیه انداختن قوطی خالی در سطل زباله
به رانندگی خود ادامه دهید
تمیز کننده انژکتور کار خود را انجام خواهد داد
تحت لیسانس آلمان🇩🇪🇩🇪
تولید کننده انواع اکتان بوستر 💥💥و تمیز کننده انژکتور ⚡⚡
مکمل میکس بنزین ⛽⛽ آلمانی پتروتکس
تایید شده توسط مجهزترین 🏢آزمایشگاه های اروپا
اکتان بوستر و تمیز کننده انژکتور مخصوص پژو ۲۰۶ و پرشیا و پژو ۴۰۵
@petrotexiran
@petrotexiran
با پتروتکس قدرت و شتاب🌪🌪 جدیدی را تجربه کنید
هنگام خرید به برچسب اصالت محصول دقت کنید💯💯

تقویت موتور پراید با محلول تقویت موتور خودرو پتروتکس

💥💥💥💭💭💭💥💥💥
پتروتکس
مکمل میکس سوخت پراید
🎋در ۳۰ ثانیه انژکتور ماشین خود را تمیز کنید
✅پنج ثانیه باز کردن در باک خودرو
✅پنج ثانیه باز کردن در قوطی پتروتکس
✅ده ثانیه خالی کردن مکمل در باک
✅پنج ثانیه بستن در باک
✅پنج ثانیه انداختن قوطی خالی در سطل زباله
به رانندگی خود ادامه دهید
تمیز کننده انژکتور کار خود را انجام خواهد داد
تحت لیسانس آلمان🇩🇪🇩🇪
تولید کننده انواع اکتان بوستر 💥💥و تمیز کننده انژکتور ⚡⚡
مکمل میکس بنزین ⛽⛽ آلمانی پتروتکس
تایید شده توسط مجهزترین 🏢آزمایشگاه های اروپا
اکتان بوستر و تمیز کننده انژکتور مخصوص پراید
@petrotexiran
@petrotexiran
با پتروتکس قدرت و شتاب🌪🌪 جدیدی را تجربه کنید
هنگام خرید به برچسب اصالت محصول دقت کنید💯💯

محلول تقویت موتورسیکلت پتروتکس

💥💥💥🎋🎋🎋💥💥💥
پتروتکس آلمان
تحت لیسانس آلمان🇩🇪🇩🇪
تولید کننده انواع اکتان بوستر 💥💥و تمیز کننده انژکتور ⚡⚡
تایید شده توسط مجهزترین 🏢آزمایشگاه های اروپا
با استفاده از مکمل سوخت پتروتکس آلمان شما می توانید با 🎐کاهش محسوس صدای موتور و 🎐 افزایش شتاب خودرو رو به رو شوید
🎐سوزن های انژکتور وسیله نقلیه شما بلافاصله تمیز می شود
🎐با استفاده از این مکمل و کاهش آلودگی وسیله نقلیه به کمپین نجات زمین بپیوندید
@petrotexiran
@petrotexiran
با پتروتکس قدرت و شتاب🌪🌪 جدیدی را تجربه کنید
هنگام خرید به برچسب اصالت محصول دقت کنید💯💯

شستشو و تعمیر انژکتور پراید

💥💥💥💭💭💭💥💥💥
پتروتکس آلمان
🎋در ۲۰ ثانیه تعمیرکار ماشین خود شوید
✅کاهش صدای موتور در ۲۰ ثانیه
✅شستشوی انژکتور در ۲۰ ثانیه
✅کاهش ضربه زدن موتور در ۲۰ ثانیه
✅افزایش شتاب خودرو در ۲۰ ثانیه
تحت لیسانس آلمان🇩🇪🇩🇪
تولید کننده انواع اکتان بوستر 💥💥و تمیز کننده انژکتور ⚡⚡
مناسب برای انواع وسایل نقلیه🚕🚗🚚🚑🚔🚒
مکمل بنزین ⛽⛽ آلمانی پتروتکس
تایید شده توسط مجهزترین 🏢آزمایشگاه های اروپا
🎉🎉🎉مکمل میکس ۳۰۰ میلی لیتر
اکتان بوستر و تمیز کننده انژکتور
@petrotexiran
@petrotexiran
🎶🎶ایرادات خودرو که با پتروتکس آلمان میتونه برطرف بشه:
✔️کاهش قطعی آلایندگی خودرو
✔️لرزش موتور
✔️سر و صدای موتور
✔️لگد زدن های ریز موتور
✔️ضربه زدن موتور
✔️بعضی ریپل زدن ها که ناشی از سوخت رسانی ناقص است
✔️افزایش شتاب موتور به اندازه موتور نزدیک به صفر
با پتروتکس قدرت و شتاب🌪🌪 جدیدی را تجربه کنید
هنگام خرید به برچسب اصالت
محصول دقت کنید💯💯

محلول تقویت موتور خودرو برای پراید و تیبا

💥💥💥💭💭💭💥💥💥
پتروتکس آلمان
🎋در ۲۰ ثانیه تعمیرکار ماشین خود شوید
✅کاهش صدای موتور در ۲۰ ثانیه
✅شستشوی انژکتور در ۲۰ ثانیه
✅کاهش ضربه زدن موتور در ۲۰ ثانیه
✅افزایش شتاب خودرو در ۲۰ ثانیه
تحت لیسانس آلمان🇩🇪🇩🇪
تولید کننده انواع اکتان بوستر 💥💥و تمیز کننده انژکتور ⚡⚡
مناسب برای انواع وسایل نقلیه🚕🚗🚚🚑🚔🚒
مکمل بنزین ⛽⛽ آلمانی پتروتکس
تایید شده توسط مجهزترین 🏢آزمایشگاه های اروپا
🎉🎉🎉مکمل میکس ۳۰۰ میلی لیتر
اکتان بوستر و تمیز کننده انژکتور
@petrotexiran
@petrotexiran
🎶🎶ایرادات خودرو که با پتروتکس آلمان میتونه برطرف بشه:
✔️کاهش آلایندگی خودرو
✔️لرزش موتور
✔️سر و صدای موتور
✔️لگد زدن های ریز موتور
✔️ضربه زدن موتور
✔️بعضی ریپل زدن ها که ناشی از سوخت رسانی ناقص است
✔️افزایش شتاب موتور به اندازه موتور نزدیک به صفر
با پتروتکس قدرت و شتاب🌪🌪 جدیدی را تجربه کنید
هنگام خرید به برچسب اصالت محصول دقت کنید💯💯

مکمل سوخت و اکتان بوستر پتروتکس

💥💥💥💭💭💭💥💥💥
پتروتکس
🎋در ۲۰ ثانیه تعمیرکار ماشین خود شوید
✅کاهش صدای موتور در ۲۰ ثانیه
✅شستشوی انژکتور در ۲۰ ثانیه
✅کاهش ضربه زدن موتور در ۲۰ ثانیه
✅افزایش شتاب خودرو در ۲۰ ثانیه
تحت لیسانس آلمان🇩🇪🇩🇪
تولید کننده انواع اکتان بوستر 💥💥و تمیز کننده انژکتور ⚡⚡
مناسب برای انواع وسایل نقلیه🚕🚗🚚🚑🚔🚒
مکمل بنزین ⛽⛽ آلمانی پتروتکس
تایید شده توسط مجهزترین 🏢آزمایشگاه های اروپا
🎉🎉🎉جشنواره فروش تا پایان تیر ماه
مکمل میکس ۳۰۰ میلی لیتر
اکتان بوستر و تمیز کننده انژکتور

@petrotexiran
@petrotexiran
🎶🎶ایرادات خودرو که با پتروتکس آلمان میتونه برطرف بشه:
✔️کاهش آلایندگی خودرو
✔️لرزش موتور
✔️سر و صدای موتور
✔️لگد زدن های ریز موتور
✔️ضربه زدن موتور
✔️بعضی ریپل زدن ها که ناشی از سوخت رسانی ناقص است
✔️افزایش شتاب موتور به اندازه موتور نزدیک به صفر
با پتروتکس قدرت و شتاب🌪🌪 جدیدی را تجربه کنید
هنگام خرید به برچسب اصالت محصول دقت کنید💯💯